Prevencija oralnih oboljenja kod školske dece

Prevencija oralnih oboljenja kod školske dece

Oralno zdravlje je deo opšteg zdravlja i utice na svakodnevne aktivnosti i kvalitet života ljudi. Ponašanje u vezi sa zdravljem cesto je predmet istraživanja, buduci da se izbegavanjem odredenih navika koje ugrožavaju oralno zdravlje i usvaja-njem zdravih vidova ponašanja znacajno doprino-si njegovom poboljšanju i ocuvanju [1]. Navike u pogledu održavanja oralne higijene, primene fluorida, pravilne ishrane i odlaska na renjem dece, osim porodice, na modifikaciji ponašanja prema oralnom zdravlju utice proces sekun-darne socijalizacije u kome vodecu ulogu imaju školska sredina i grupe vršnjaka.

Pružaoca usluga u periodu do kraja 2021. godine, a koji projekat realizuje korisnik usluga kroz niz kontinuiranih aktivnosti, na prvom mestu ciljane skrininge u Domu zdravlja, preventivne preglede dece na terenu.